top of page

​GEOGRAPHICAL DISTANCE

ROAD DISPLAY 
TO THANH . PORT  Blessings
Khoảng cách đường bộ đến Cảng Thạnh Phước
  • Binh Phuoc Province: 50km

  • Daknong Province: 150km

  • Gia Lai Province: 300km

TRAFFIC DISTANCE
TO THANH . PORT  Blessings
Khoảng cách đường thuỷ đến Cảng Thạnh Phước
bottom of page